skip to Main Content
011 26 68 143 office@waterpolopartizan.rs

Održana Skupština VK Partizan

Skupština VK Partizan 28.06.2019.

U trofejnoj Sali VK Partizan u SC Banjica održana je redovna godišnja sednica Skupštine kluba.

Upravni odbor je podneo izveštaj o radu između dve sednice. Skupština je radila po sledećem dnevnom redu:

1.Izbor radnog predsedništva
2.Predlog i usvajanje dnevnog reda
3.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 02.11.2018. godine
4.Izveštaj Upravnog odbora o radu Kluba i njegovih organa u periodu između dve sednice
5.Informacija o finansijskom poslovanju Kluba u periodu između dve sednice
6.Završni račun za 2018. godinu
7.Tekuća pitanja

U radnom predsedništvu, uz predsednika Skupštine Zorana Avramovića, bili su Aleksandar Šoštar i Tatijana Rakas.

Sastav ostalih radnih tela – Verifikaciona komisija: Mirko Bradajić predsednik, Mila Đalović, Slađana Mandžić. Zapisničar: Veselinka Dmitrović. Overivači zapisnika: Bojan Pavlović, Vanja Pantović

Back To Top